BLaw

Business Law Important Questions

Business Law II

 

 1. બેઇલમેન્ટની વ્યાખ્યા આપી તેના આવશ્યક તત્વો
 2. એજન્સીનો અર્થ, રચનાની જુદી જુદી રીતો
 3. બેઇલોરના હક્કો
 4. બેઇલીના હક્કો 
 5. ક્ષતિ પૂર્તિ કરારના આવશ્યક તત્વો

..................................................................

 

 1. ટૂંક નોંધ: (1) કંપનીના આદ્ય સ્થાપકો  (2) ધંધો શરુ કરવાનુ પ્રમાણપત્ર.
 2. વિજ્ઞાપન પત્ર એટલે શુ? વિજ્ઞાપન પત્રમા ખોટા, ગેરમાર્ગે દોરતા નિવેદન અંગે જોગવાઈ
 3. આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન વિષે ટૂંક નોંધ
 4. મેમોરેંડમ ઓફ એસોસિએશન વિષે ટૂંક નોંધ 
 5. કંપનીના ડિરેક્ટરોની સતા અને ફરજો

...................................................................

 

 1. નિગોશિયેબલ ઇન્સ્ટુમેન્ટની વ્યાખ્યા, આવશ્યક તત્વો
 2. વચન ચિટ્ઠીની વ્યાખ્યા, આવશ્યક તત્વો
 3. ચેકની વ્યાખ્યા, આવશ્યક તત્વો
 4. ગ્રાહક તકરાર નિવારણ માટે એજંસીઓ
 5. રાજ્ય તકરાર નિવારણ એજંસીઓ

 

તફાવત:

·        બેઈલમેન્ટ અને પ્લેજ

·        જાહેર કંપની અને ખાનગી કંપની

·        આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન અને મેમોરેંડમ ઓફ એસોસિએશન

·        વચન ચિટ્ઠી અને વિનિમય પત્ર

·        વચન ચિટ્ઠી અને ચેક

·        વિનિમય પત્ર અને ચેક

...................................................................

ખરા ખોટા વિધાનો